Druhové názvy a popis textilných vlákien [4]

polyimid
vlákno skladajúce sa zo syntetických lineárnych makromolekúl majúcich v reťazci opakujúce sa imidové jednotky
lyocell
vlákno z regenerovanej celulózy získané rozpúšťaním a procesom spriadania v organickom rozpúšťadle bez tvorby derivátov
polylaktid
vlákno z lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci najmenej 85 % hmotnostných esterových jednotiek kyseliny mliečnej získaných z prírodných cukrov s teplotou topenia najmenej 135 °C
polyester
vlákno z lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci min. 85 % (hmotnostných) esteru diolu a kyseliny tereftálovej
polyetylén
vlákno z nesubstituovaných alifatických nasýtených uhľovodíkových lineárnych makromolekúl
polypropylén
vlákno z alifatických nasýtených uhľovodíkových lineárnych makromolekúl, v ktorých jeden z dvoch atómov uhlíka má metylovú bočnú skupinu v izotaktickom usporiadaní bez ďalších substituentov
polykarbamid
vlákno z lineárnych makromolekúl vyrobených z fluórovaných alifatických uhľovodíkových monomérov
polyuretán
vlákno z lineárnych makromolekúl zložených z reťazcov s opakujúcou sa uretánovou funkčnou skupinou
vinylaln
vlákno z lineárnych makromolekúl, ktorých reťazec je vytvorený z polyvinylalkoholu s rôznym stupňom acetalizácie
trivinyl
vlákno na báze terpolyméru zloženého z akrylonitrilu, chlórovaného vinylového monoméru a vinylového monoméru, z ktorých žiadny nie je zastúpený väčším obsahom ako 50 % z celkovej hmotnosti

1  2  3  4  5                   späť na obsah